Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. Toepassingsgebied
2. Aanbiedingen en prestatiebeschrijvingen
3. Bestelproces en sluiten van een overeenkomst
4. Prijzen en verzendkosten
5. Levering, beschikbaarheid van producten
6. Betalingsvoorwaarden
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Garantie en garantie voor materiële gebreken
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van de tekst van de overeenkomst
11. Slotbepalingen

1. Toepassingsgebied
1.1. Voor de zakelijke relatie tussen “Volendam van het Zuiden ism Boerenbondsmuseum” (contactgegevens: www.boerenbondsmuseum.nl) (hierna “Verkoper”) en de klant (hierna “Klant”) zijn uitsluitend de volgende algemene voorwaarden van toepassing in hun geldige versie op het moment van bestellen.

1.2. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen op info@volendamvanhetzuiden.nl.

1.3. Consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend (§ 13 BGB).

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met hun geldigheid.

2. Aanbiedingen en prestatiebeschrijvingen
De weergave van producten in de online winkel vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een garantie of garantie. Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld bij de producten. Overige fouten voorbehouden.

3. Bestelproces en sluiten van een overeenkomst
3.1. De klant kan producten uit het assortiment van de verkoper vrijblijvend selecteren en deze verzamelen in een zogenaamde winkelwagen via de knop [In winkelwagen]. Binnen de winkelwagen kan de product selectie worden gewijzigd, bijvoorbeeld door verwijdering. Vervolgens kan de klant binnen de winkelwagen via de knop [Doorgaan naar afrekenen] doorgaan naar het afronden van het bestelproces.

3.2. Door op de knop [betalen bestellen] te klikken, plaatst de klant een bindend aanbod om de producten in de winkelwagen te kopen. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken, evenals teruggaan naar de winkelwagen met de browserfunctie “terug” of het bestelproces geheel annuleren. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3. De verkoper stuurt vervolgens de klant een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken via de functie “Afdrukken” (bestelbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant bij de verkoper is ontvangen en vormt geen aanvaarding van het aanbod. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant verzendt, overdraagt of de verzending aan de klant binnen 2 dagen bevestigt met een tweede e-mail, een uitdrukkelijke orderbevestiging of het toezenden van de factuur.

3.4. Indien de verkoper betaling vooraf toestaat, komt de overeenkomst tot stand met de verstrekking van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Als de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de bestelbevestiging bij de verkoper is ontvangen, zelfs na herhaalde verzoeken, treedt de verkoper terug van de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling vervalt en de verkoper niet verplicht is om te leveren. De bestelling is dan voor de koper en de verkoper zonder verdere gevolgen afgehandeld. Een reservering van het artikel bij betaling vooraf is daarom maximaal 10 kalenderdagen geldig.

4. Prijzen en verzendkosten
4.1. Alle prijzen die op de website van de verkoper worden vermeld, zijn inclusief de respectievelijk geldende wettelijke omzetbelasting.

4.2. Naast de vermelde prijzen berekent de verkoper verzendkosten voor de levering. De verzendkosten worden aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5. Levering, beschikbaarheid van producten
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt de levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Mocht de levering van de goederen door schuld van de koper ondanks driemaal falen van de bezorgpogingen mislukken, dan kan de verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst. Eventueel gedane betalingen worden onmiddellijk aan de klant terugbetaald.

5.3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product zonder eigen schuld niet heeft ontvangen van zijn leverancier, kan de verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst. In dit geval zal de verkoper de klant onmiddellijk informeren en hem zo nodig voorstellen om een vergelijkbaar product te leveren. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of de klant geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zal de verkoper eventueel reeds geleverde prestaties onmiddellijk terugbetalen aan de klant.

5.4

. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. Beperking van leveringen tot bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of binnen de respectievelijke productbeschrijving.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. De klant kan binnen het kader en voorafgaand aan het afronden van het bestelproces kiezen uit de beschikbare betaalmethoden. Klanten worden geïnformeerd over de beschikbare betaalmethoden op een aparte informatiepagina.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Bij alle andere betaalwijzen dient de betaling vooraf zonder aftrek te geschieden.

6.3. Als derden worden belast met de betalingsverwerking, bijvoorbeeld Paypal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

6.4. Indien de betalingstermijn is vastgesteld volgens de kalender, komt de klant reeds in verzuim door het verstrijken van de termijn. In dit geval is de klant verplicht om de wettelijke rente over de achterstallige betalingen te betalen.

6.5. De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente sluit de mogelijkheid van de verkoper om verdere schade als gevolg van verzuim te vorderen niet uit.

6.6. Het recht van de klant om schulden te verrekenen bestaat alleen als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling is ontvangen.

8. Garantie en garantie voor materiële gebreken
8.1. De garantie wordt bepaald door wettelijke voorschriften.

8.2. Een garantie geldt alleen voor de door de verkoper geleverde goederen als deze uitdrukkelijk is gegeven. Klanten worden geïnformeerd over de garantievoorwaarden vóór de start van het bestelproces.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Voor aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding zijn, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor aansprakelijkheid, de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van toepassing.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

9.3. Bovendien is de verkoper aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij de schending van wezenlijke plichten, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van plichten, waarvan de vervulling de juiste uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarop de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, typische schade van de overeenkomst. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij de schending van andere dan de in de voorgaande zinnen genoemde plichten.

9.4. De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van schending van leven, lichaam en gezondheid, bij een gebrek na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en bij opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

10. Opslag van de tekst van de overeenkomst
10.1. De klant kan de tekst van de overeenkomst afdrukken voordat hij de bestelling plaatst bij de verkoper door de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken in de laatste stap van de bestelling.

10.2. Bovendien stuurt de verkoper de klant een orderbevestiging met alle bestelgegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Bij de orderbevestiging, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, ontvangt de klant ook een kopie van de algemene voorwaarden samen met de informatie over herroepingsrecht en de informatie over verzendkosten en leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel heeft geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielgebied. Daarnaast slaan we de tekst van de overeenkomst op, maar maken deze niet toegankelijk op internet.

11. Slotbepalingen
11.1. Rechtsgebied en plaats van nakoming is de zetel van de verkoper, indien de klant koopman, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen is.

11.2. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

11.3. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.