Herroepingsrecht algemeen

Geachte klant,

Wij willen u erop wijzen dat voor de aankoop van tickets voor evenementen met een vaste datum geen herroepingsrecht geldt. Dit is in overeenstemming met Artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van Nederland, waarin staat dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op overeenkomsten betreffende vrijetijdsactiviteiten, indien in de overeenkomst een bepaalde uitvoeringsdatum of -periode is voorzien.

Dit betekent dat de verkoop van tickets voor concerten, festivals, theatervoorstellingen of andere soorten evenementen definitief is en niet kan worden geannuleerd zodra de aankoop is voltooid.

Hier is de herroepingsinformatie voor consumenten voor andere verschillende soorten contracten:

**Herroepingsinformatie voor consumenten voor een overeenkomst waarbij de goederen in één zending worden geleverd:**

Herroepingsinformatie
Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ([Naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer.]) via een duidelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te waarborgen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een handeling die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Model-formulier voor herroeping
(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Aan [Naam/bedrijf, adres, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer]:
– Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet kant-en-klaar zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die pas 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering, als hun verzegeling na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen als deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering is verwijderd.

**Herroepingsinformatie voor consumenten voor een overeenkomst betreffende de levering van meerdere goederen die de consument in het kader van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd:**

(Hetzelfde als hierboven, met vermelding van de levering van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd)

**Herroepingsinformatie voor consumenten voor een overeenkomst betreffende de levering van goederen in meerdere deelleveringen of stuks:**

(Hetzelfde als hierboven, met vermelding van de levering van goederen in meerdere deelleveringen of stuks)

De bovenstaande informatie geeft een algemeen overzicht van het herroepingsrecht voor consumenten in verschillende situaties. Het is belangrijk om de specifieke wetgeving in uw land te raadplegen en, indien nodig, juridisch advies in te winnen voor een nauwkeurige interpretatie en toepassing van het herroepingsrecht.