Privacy Policy

Gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online-aanwezigheden, zoals onze sociale media profiel. (hierna gezamenlijk “onlineaanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals ‘verwerking’ of ‘verantwoordelijke’ verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke persoon:
Naam/Bedrijf: ELPEMA VOFStraatnummer: Houtwal 18Postcode, Plaats, Land: 5422CR Gemert, Nederland KvK/Nr: 60863781Directeur: Pedro van den ElzenTelefoonnummer: +31614330421E-mailadres: info@elpema.com

Soorten gegevens die worden verwerkt:

– Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers). – Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s). – Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie). – Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis). – Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden). – Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (art. 9 lid 1 AVG):

Er worden geen bijzondere categorieën gegevens verwerkt.

Categorieën van personen die door de verwerking worden getroffen:

– Klanten, geïnteresseerden, bezoekers en gebruikers van het online aanbod, zakenpartners.
– Bezoekers en gebruikers van het online aanbod noemen wij de betrokken personen gezamenlijk “gebruikers”.

Doel van de verwerking

– Terbeschikkingstelling van het online-aanbod, de inhoud ervan en de winkelfuncties.
– Levering van contractuele diensten, service en klantenservice – Beantwoorden van contactvragen en communicatie met gebruikers – Marketing, reclame en marktonderzoek.

Per: december 2019

 1. Gebruikte termen
  1.1. “Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2. “Verwerking” betekent elke handeling of reeks van handelingen die met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet met geautomatiseerde middelen. De term is breed en omvat vrijwel elke manier waarop gegevens worden verwerkt.

1.3. De “verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Relevante rechtsgronden
  In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de rechtsgronden voor onze gegevensverwerking. Als de wettelijke basis niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, letter a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor verwerking om onze diensten te vervullen en ook contractuele maatregelen uit te voeren Het beantwoorden van vragen is Art. 6 Para. 1 lit. b AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Art. 6 Paragraaf 1 Letter f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d) AVG als rechtsgrondslag.
 2. Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring
  Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele melding vereisen. 4. Beveiligingsmaatregelen
  4.1. Wij nemen passende technische maatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico. voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen; De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer en distributie, en het garanderen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. We hebben ook procedures opgezet om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het verwijderen van gegevens en de reactie op bedreigingen van gegevens te garanderen. Bovendien houden wij bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (Art. 25 AVG).

4.2. De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

 1. Openbaarmaking en overdracht van gegevens
  5.1. Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere mensen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden overgedragen aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit – en juridische adviseurs, klantenzorg, boekhouding, facturering en soortgelijke diensten die ons in staat stellen onze contractuele verplichtingen en administratieve taken efficiënt en effectief na te komen. en verplichtingen).

5.2. Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, gebeurt dit op basis van art. 28 AVG.

 1. Doorgifte naar derde landen
  Als wij gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het openbaar maken of overdragen van gegevens aan derden. Dit gebeurt alleen als dit het nakomen van onze (pre-)contractuele verplichtingen betreft, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken als aan de bijzondere eisen van art. 44 ev AVG wordt voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het “Privacy Shield”) of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaardcontractbepalingen”).
 2. Rechten van de betrokkenen
  7.1. U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te ontvangen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met Art. 15 AVG.

7.2. Je hebt dienovereenkomstig. Art. 16 AVG geeft u het recht om te verzoeken dat de gegevens die u betreffen, worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd.

7.3. In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of als alternatief, in overeenstemming met artikel 18 AVG, om een beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken.

7.4. U heeft het recht om te verzoeken dat de gegevens over u die u ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met Art. 20 AVG en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

7.5. Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

 1. Herroepingsrecht
  U heeft het recht om uw toestemming met werking voor de toekomst in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG.
 2. Recht om bezwaar te maken
  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden.
 3. Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
  10.1. “Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of ‘sessiecookies’ of ‘tijdelijke cookies’, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod verlaat en zijn browser sluit. Zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel of een inlogstatus opslaan. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden “permanent” of “persistent” genoemd. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo’n cookie kunnen ook de interesses van gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Cookies van andere aanbieders dan de verantwoordelijke die het onlineaanbod beheert, worden ‘cookies van derden’ genoemd (anders, als het alleen hun cookies zijn, worden ze ‘first-party cookies’ genoemd).

10.2. Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies en leggen dit uit in onze gegevensbeschermingsverklaring.
Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

10.3. Voor een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, kan via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website HYPERLINK “http://www.youronlinechoices.com/” \t “_blank”een algemeen bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketingdoeleinden. http://www.youronlinechoices.com/ kan worden uitgelegd. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Houd er rekening mee dat dan mogelijk niet alle functies van dit onlineaanbod kunnen worden gebruikt.

 1. Verwijdering van gegevens
  11.1. De gegevens die wij verwerken, worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 van de AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze voor andere wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen bewaard moeten worden.

11.2. Duitsland: Volgens wettelijke vereisten wordt de opslag in het bijzonder gedurende 6 jaar uitgevoerd in overeenstemming met artikel 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en gedurende 10 jaar. jaar in overeenstemming met artikel 147, lid 1 AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingheffing, enz.

 1. Orderverwerking in de onlineshop en klantaccount
  12.1. Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van het bestelproces in onze onlineshop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan.

12.2. De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en tot de betrokkenen behoren onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakenpartners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Wij gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

12.3. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b (Uitvoering van bestelprocessen) en c (Wettig verplichte archivering) AVG. De als noodzakelijk gemarkeerde informatie is vereist voor het opstellen en uitvoeren van het contract. Wij maken de gegevens alleen aan derden bekend als onderdeel van de levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen jegens juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld op verzoek van de klant tot levering of betaling).

12.4. Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen bekijken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan gebruikers verstrekt. Gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, tenzij het bewaren ervan om handels- of belastingrechtelijke redenen noodzakelijk is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) AVG. Informatie in het klantaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd en vervolgens wordt gearchiveerd in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om vóór het einde van het contract een back-up van hun gegevens te maken als het contract wordt beëindigd.

12.5. Als onderdeel van het registratie- en herregistratieproces en het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims waar te maken of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c AVG.

12.6. De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen; de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt elke drie jaar gecontroleerd; In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde bewaarplicht handelsrecht (6 jaar) en fiscaal recht (10 jaar); Informatie in het klantaccount blijft behouden totdat deze wordt verwijderd.

 1. Bedrijfsanalyses en marktonderzoek
  13.1. Om ons bedrijf economisch te kunnen runnen en markttrends, klant- en gebruikerswensen te herkennen, analyseren wij de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. We verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens , metadata op basis van art. 6 lid 1 lit f. AVG, waarbij de betrokken personen klanten, geïnteresseerde partijen, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod zijn. De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Wij kunnen rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie over bijvoorbeeld hun aankoopprocessen. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. De analyses zijn uitsluitend voor ons doel en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden betreft.

13.2. Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd wanneer de gebruiker zijn contract beëindigt, anders twee jaar na het sluiten van het contract. Bovendien worden de algemene bedrijfsanalyses en algemene trendbepalingen indien mogelijk anoniem gemaakt.

 1. Het controleren van de kredietwaardigheid van een klant is toegestaan als er anderszins een risico van niet-betaling bestaat, dat wil zeggen als de goederen worden geleverd zonder dat er betaling is ontvangen (dat wil zeggen als de klant ervoor kiest om op rekening te kopen). Er is echter geen sprake van wanbetaling als de klant bijvoorbeeld kiest voor vooruitbetaling of betaalt via derde aanbieders zoals Paypal.

Er moet ook worden opgemerkt dat het verkrijgen van een automatisch kredietrapport een “geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen” is in overeenstemming met artikel 22 van de AVG, dat wil zeggen een juridische beslissing zonder menselijke tussenkomst. Dit is toegestaan als de klant daarmee heeft ingestemd of als deze beslissing noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst. Of de beslissing noodzakelijk is, is nog niet definitief opgehelderd, maar wordt vaak als een gegeven beschouwd, ook door de auteur van dit model. Als u echter elk risico wilt uitsluiten, moet u toestemming verkrijgen.

Toestemming is ook nodig als de kredietrapportage al wordt gebruikt om te beslissen of de optie “op rekening” moet worden weergegeven. Het kan zijn dat de klant toch voor vooruitbetaling of Paypal heeft gekozen en dat de kredietcontrole niet nodig zou zijn geweest.

Deze toestemming kan bijvoorbeeld als volgt zijn:

Ik ga ermee akkoord dat er een kredietcontrole wordt uitgevoerd om via een geautomatiseerd proces (art. 22 AVG) te beslissen of de mogelijkheid om op rekening te kopen wordt aangeboden. Meer informatie over de kredietcontrole, de gebruikte kredietinformatiebureaus en de procedure en de bezwaarmogelijkheden vindt u op onze lauraundmark.de/datenschutzerklaerung.

 1. Kredietinformatie
  14.1. Als we een vooruitbetaling doen (bijvoorbeeld bij een aankoop op rekening), behouden we ons het recht voor om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde servicebedrijven (kredietagentschappen) om onze legitieme belangen te beschermen en om het kredietrisico te beoordelen op basis van wiskundige en statistische procedures.

14.2. Als onderdeel van het kredietrapport geven wij de volgende persoonlijke gegevens van de klant (naam, postadres, geboortedatum, informatie over het type contract, bankgegevens [geef indien nodig verdere informatie]) door aan de volgende kredietagentschappen:
[Geef hier de kredietinstellingen op, bijvoorbeeld:] SCHUFA-bedrijf (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), informatie over gegevensbescherming: https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/.

14.3. Wij verwerken de van de kredietinformatiebureaus ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand als onderdeel van een passende, discretionaire beslissing over het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor om bij een negatief resultaat van de kredietcontrole betaling op rekening of enig ander voorschot te weigeren.

14.4. De beslissing of wij vooruitbetalingen doen, wordt conform art. 22 AVG uitsluitend genomen op basis van een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, die onze software neemt op basis van de informatie van het kredietinformatiebureau.

14.5 Als wij uitdrukkelijke toestemming van u verkrijgen, is de wettelijke basis voor het kredietrapport en de overdracht van de gegevens van de klant aan de kredietagentschappen de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a, 7 AVG. Als er geen toestemming wordt verkregen, vormen onze legitieme belangen bij de betrouwbaarheid van uw betalingsaanvraag de wettelijke basis in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG.

 1. Contact en klantenservice
  15.1. Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om het contactverzoek te verwerken en te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

15.2. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in ons klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

15.3. Wij verwijderen de verzoeken als deze niet meer nodig zijn. Iedere twee jaar beoordelen wij de noodzaak; Vragen van klanten die over een klantaccount beschikken, slaan wij permanent op en verwijzen naar de accountgegevens van de klant om deze te verwijderen. Daarnaast gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Let op: Als u dit nog niet heeft gedaan, vraag dan bij de betreffende webhost om een zogenaamde “orderverwerkingsovereenkomst” (of “gegevensverwerkingsovereenkomst”). Dit is wettelijk verplicht omdat de host voor u persoonsgegevens van websitebezoekers verzamelt.
16. Enquête van Toegangsgegevens en logbestanden
16.1. Op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

16.2. Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

 1. Online aanwezigheid op sociale media
  17.1. Op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, onderhouden wij online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerde partijen en daar actieve gebruikers en om hen te informeren over onze Diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve operators van toepassing.

17.2 Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken wij de gegevens van gebruikers als ze met ons communiceren op sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten te schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten te sturen.

Let op: 1. Verwijder de doorgang als u geen gebruik maakt van de dienst. 2. Houd rekening met de vereisten bij het gebruik van Google Analytics: IP-anonimisering moet actief zijn https://support.google.com/analytics/answer/2905384?hl=de; 2.) en de “Toevoeging aan gegevensverwerking” in het administratieve gedeelte van Google Analytics moeten worden geaccepteerd (of een lopend contract, als Google dit communiceert (zie de huidige status: http://drdrehe.de/google-analytics )).

Als de functies ‘Remarketing’ of ‘Google Analytics Audiences’ worden gebruikt, moet als tweede punt ook de volgende passage over deze functies worden opgenomen:

17.2. Wij gebruiken Google Analytics om de advertenties die binnen de advertentiediensten van Google en haar partners worden geplaatst, alleen aan die gebruikers te tonen die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die op basis van de informatie bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten). zij websites bezoeken) die wij doorgeven aan Google (zogenaamde “remarketing” of “Google Analytics Audiences”). Met behulp van remarketingdoelgroepen willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de potentiële interesses van gebruikers en niet hinderlijk overkomen.

 1. Google Analytics
  18.1. Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG), gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ( “Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

18.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

18.3. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

18.4. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

18.5. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

18.6. Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites gebruikt of apps van onze partners”), https://policies.google.com/technologies/ads (“gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden”), https://adssettings.google.com/authenticated (“beheer van informatie die Google gebruikt om laat je reclame zien”).

 1. Google Re/Marketingdiensten
  19.1. Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG), maken wij gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg “Google Marketing Services”.) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”).

19.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

19.3. Met de marketingdiensten van Google kunnen wij gerichter advertenties voor en op onze website tonen, zodat gebruikers alleen advertenties zien die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden voert Google, wanneer u onze en andere websites bezoekt waarop Google-marketingdiensten actief zijn, rechtstreeks een code van Google uit en zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “Web “Beacons” genoemd) zijn geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, dat wil zeggen een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van de online aanbod. Bovendien wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij wij Google Analytics informeren dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt afgekort en alleen in uitzonderlijke gevallen door Google naar servers wordt overgedragen. de VS en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. Google kan de hierboven genoemde informatie ook combineren met dergelijke informatie uit andere bronnen. Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er advertenties worden getoond die zijn afgestemd op zijn interesses.

19.4. Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante cookie-gerelateerde gegevens binnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het perspectief van Google de advertenties niet worden beheerd en getoond voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie de cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google Marketing Services over gebruikers verzamelde informatie wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

19.5. Tot de Google-marketingdiensten die wij gebruiken, behoort onder meer het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een ander “conversiecookie”. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. AdWords-klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

19.6. Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google-marketingdienst “DoubleClick”. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties kunnen weergeven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

19.7. Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google-marketingdienst “AdSense”. AdSense maakt gebruik van cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

19.8. Wij kunnen ook gebruik maken van de dienst “Google Optimizer”. Met Google Optimizer kunnen we zogenaamde “A/B-testen” gebruiken om de impact van verschillende wijzigingen aan een website te begrijpen (bijvoorbeeld wijzigingen in invoervelden, ontwerp, enz.). Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparaten van gebruikers opgeslagen. Er worden uitsluitend gepseudonimiseerde gebruikersgegevens verwerkt.

19.9. We kunnen ook “Google Tag Manager” gebruiken om de analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren en te beheren.

10/19 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads , de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op https://adssettings.google.com/authenticated .

Bovendien gebruiken wij bij het gebruik van de Facebook-pixel de extra functie “extended matching” (hier worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID’s van de gebruikers) gebruikt om doelgroepen (“Custom Audiences” of “Look Alike Audiences) te vormen ”) Facebook (gecodeerd) verzonden. Meer informatie over “uitgebreide vergelijking”: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668 ).

We gebruiken ook het proces “Custom Audiences from File” van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de nieuwsbriefontvangers naar Facebook geüpload. Het uploadproces is gecodeerd. De upload wordt uitsluitend gebruikt om de ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. Wij willen ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

Opmerking over opt-out: Houd er rekening mee dat Facebook op het moment dat dit sjabloon werd gemaakt, geen opt-out biedt en dat u deze zelf moet implementeren. Als u dat niet doet, moet u deze passage verwijderen. De implementatie kan bijvoorbeeld gebeuren met behulp van Javascript (het instellen van de opt-out-link) en bij het laden van de pagina via PHP (die controleert of de opt-out-cookie is geplaatst en de Facebook-pixel alleen laadt als het resultaat negatief is) . Als een gebruiker de website bezoekt, moet worden gecontroleerd of de “opt-out” cookie is geplaatst. Als dit het geval is, wordt de “Facebook Pixel” mogelijk niet geladen.

Indien u zelf een opt-out heeft, verzoeken wij u de volgende aanvulling te vermelden:

Om te voorkomen dat uw gegevens via de Facebook-pixel op onze website worden verzameld, klikt u op de volgende link: Facebook Opt-Out Opmerking: als u op de link klikt, wordt er een “opt-out”-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Bovendien geldt de opt-out alleen binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waarop op de link is geklikt.
20. Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten
20.1. Binnen ons onlineaanbod wordt, vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Er wordt gebruik gemaakt van Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

20.2. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

20.3. Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook bezoekers aan ons onlineaanbod toewijzen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook Ads ”) bepalen . Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we plaatsen alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten) op basis van de informatie die ze websites bezoeken) die wij naar Facebook verzenden (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er bovendien voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties begrijpen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door te zien of gebruikers naar onze website werden doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt (zogenaamde “conversie”).

20.4. De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties vindt u daarom in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook Pixel en hoe deze werkt, vindt u in de Facebook-helpsectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

20.5. U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties. Om in te stellen welke soorten advertenties u binnen Facebook worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab= advertenties. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

20.6. U kunt cookies ook gebruiken om het bereik te meten en voor reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en ook de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices ) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 1. Sociale plug-ins van Facebook
  21.1. Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f. AVG), gebruiken wij sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of tekstberichten) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim” up”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

21.2. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

21.3. Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en in het onlineaanbod geïntegreerd. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersgebruiksprofielen worden gemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

21.4. Door de plug-ins te integreren ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het onlineaanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers met de plug-ins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de betreffende informatie van uw apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

21.5. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook. com/over/privacy/ .

21.6. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn op Facebook opgeslagen lidgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen voordat hij ons onlineaanbod gebruikt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info / keuzes/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze op alle apparaten worden toegepast, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 1. Jetpack (WordPress-statistieken)
  23.1. Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG), gebruiken wij de Jetpack-plug-in (hier de subfunctie “Wordpress Stats”), een hulpmiddel voor statistische evaluatie van bezoekerstoegang en van Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, VS. Jetpack maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

23.2. Automattic is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active ).

23.3. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit onlineaanbod wordt opgeslagen op een server in de VS. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt, die alleen worden gebruikt voor analyse en niet voor reclamedoeleinden. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/ en de cookieverklaring van Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/ .

 1. Communicatie via post, e-mail, fax of telefoon
  27.1 Wij gebruiken communicatiemiddelen op afstand, zoals post, telefoon of e-mail, voor zakelijke transacties en marketingdoeleinden. Wij verwerken inventarisgegevens, adres- en contactgegevens en contractgegevens van klanten, deelnemers, geïnteresseerden en communicatiepartners.

27.2 De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a, artikel 7 AVG, artikel 6 lid 1 letter f AVG in combinatie met wettelijke vereisten voor reclame-uitingen. Contact vindt alleen plaats met toestemming van de contactpersoon of in het kader van wettelijke toestemmingen en de verwerkte gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en anders met bezwaar/intrekking of stopzetting van de autorisatiegrondslagen of wettelijke archiveringsverplichtingen.

Opmerking: Wijs bij de registratie, d.w.z. in het registratieformulier, op de inhoud van de nieuwsbrief en de evaluatie van het openings- en klikgedrag, bijvoorbeeld:

Onze nieuwsbrief bevat informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf. Informatie over gegevensbescherming, intrekking, loggen en de prestatiemeting die in de toestemming is opgenomen, vindt u op onze https://lauuranarmark.de/datenschutzerklaerung.

Als u gebruik maakt van een verzenddienstverlener, moet u informatie over deze dienstverlener toevoegen en kunt u deze voorbeelden als leidraad gebruiken (gebruik van een dienstverlener uit de EU en één uit een derde land):

Verzenddienstverlener: De nieuwsbrief wordt verzonden door CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, hierna te noemen “verzenddienstverlener”. Het privacybeleid van de verzendserviceprovider kunt u hier bekijken: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Verzenddienstverlener: De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van “MailChimp”, een nieuwsbriefbezorgplatform van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de verzendserviceprovider hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active) .

Opmerking over de wettelijke basis: Selecteer bij het opgeven van de wettelijke basis de variant voor Duitsland of Oostenrijk.
Houd er rekening mee dat in Oostenrijk, als gevolg van een bepaling van de E-Commerce Act (ECG), rekening moet worden gehouden met de zogenaamde “ECG-lijst”. Deze lijst wordt bijgehouden door de regelgevende instantie voor telecommunicatie en omroep (RTR-GmbH): https://www.rtr.at/de/tk/TKKS_Spam. Het bevat de e-mailadressen waarnaar geen e-mails mogen worden verzonden.
28. Nieuwsbrief
28.1. Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures en uw rechten om bezwaar te maken. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst ervan en de beschreven procedures.

28.2. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrieven bevatten ook informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

28.3. Double-opt-in en loggen: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na uw registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand kan inloggen met het e-mailadres van iemand anders. Inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs van het registratieproces te kunnen leveren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijden, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

28.4. Verzenddienstverlener: De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van “MailChimp”, een nieuwsbriefbezorgplatform van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de verzendserviceprovider hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active) .

28.5. Als we een verzendserviceprovider gebruiken, kan de verzendserviceprovider deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder deze aan een gebruiker toe te wijzen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending technisch te optimaliseren presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of aan derden door te geven.

28.6. Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam op te geven, zodat u persoonlijk aangesproken kunt worden in de nieuwsbrief.

28.7. Succesmeting – De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, dat wil zeggen een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, of van hun server als we een verzendserviceprovider gebruiken. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun toegangslocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. Bij de statistische onderzoeken wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan individuele nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter noch onze bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de verzenddienstverlener om individuele gebruikers te monitoren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

28.8. Duitsland: Het verzenden van de nieuwsbrief en het meten van het succes zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met Art .

28.9. Oostenrijk: Het verzenden van de nieuwsbrief en het meten van het succes zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met Art.

28/10 Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

28 november Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen op elk moment de ontvangst van onze nieuwsbrief annuleren, dat wil zeggen hun toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Dit betekent dat uw toestemming voor de prestatiemeting op hetzelfde moment vervalt. Helaas is het niet mogelijk om de succesmeting afzonderlijk te herroepen; in dit geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij het bewaren ervan wettelijk verplicht of gerechtvaardigd is, in welk geval de verwerking ervan enkel beperkt zal blijven tot deze uitzonderlijke doeleinden. In het bijzonder kunnen we uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven, om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens beperkt zich tot het doel van eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van toestemming wordt bevestigd.

 1. Integratie van diensten en inhoud van derden
  29.1. Binnen ons onlineaanbod gebruiken wij inhoud of dienstenaanbod van externe aanbieders op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG) om hun inhoud te verbeteren en om diensten zoals video’s of lettertypen te integreren (hierna “inhoud” genoemd). Hierbij wordt er altijd van uitgegaan dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Om deze inhoud weer te geven is daarom het IP-adres nodig. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derden kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbeacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

29.2. De volgende presentatie biedt een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die verdere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen hier al genoemd, bezwaarmogelijkheden (zogenaamde opt- out)
– Als onze klanten betalingsdiensten van derden gebruiken (bijvoorbeeld als u PayPal of Sofortüberweisung gebruikt), zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve externe providers van toepassing, die toegankelijk zijn via de respectieve websites of transactieapplicaties .

– Externe lettertypen van Google, LLC., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van Google Fonts vindt plaats via een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .

– Kaarten van de dienst “Google Maps” van de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://www.google.com/settings/ads/ .

– Video’s van het “YouTube”-platform van de externe aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/ , opt-out: https://www.google.com/settings/ads/ .

– Functies van de dienst Google+ zijn in ons onlineaanbod geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door de externe aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u bent ingelogd op uw Google+-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Google+-profiel door op de Google+-knop te klikken. Hierdoor kan Google uw bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Google+. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated .

– Functies van de Instagram-dienst zijn geïntegreerd in ons onlineaanbod. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Verklaring gegevensbescherming: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

– Wij gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS (“Pinterest”). Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt loggegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze loggegevens kunnen onder meer uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies. Verklaring gegevensbescherming: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .

– Functies van de dienst of het Twitter-platform kunnen in ons onlineaanbod (hierna “Twitter” genoemd) worden geïntegreerd. Twitter is een aanbod van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Tot de functies behoren onder meer de weergave van onze berichten binnen Twitter binnen ons onlineaanbod, de link naar ons profiel op Twitter en de mogelijkheid tot interactie met de berichten en de functies van Twitter, evenals het meten of gebruikers op de hoogte zijn van de advertenties die wij plaats op Twitter toegang tot ons online aanbod (zogenaamde conversiemeting). Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active ). Verklaring inzake gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization .